ആനവിരണ്ട പരിഭ്രാന്തി പരത്തി

പ്രവീൺ കുന്നംകുളം

തൃശ്ശൂർ : കേച്ചേരി തലക്കോട്ട് കരക്ഷേത്ര ത്തിലെ പുലർച്ച പുരത്തിനു ശേഷം ആനയെ കൊണ്ട് പോകാൻ ലോറിയിൽ ക്കയറ്റുന്നതിന ഇടയിലാണ് ചെത്തലുർ മുരളി കൃഷ്ണൻ ഓടിയ്ക്ക്‌ റേഡിൽ അൽപദൂരം മുന്നോട്ട് ഓടി നില ഉറപ്പിച്ച് ഒരു മണിക്കുർ ശേഷം പപ്പാന്മാർ അനുനയിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് പോയി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *