മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് ഹരിനാരായണന്.

ജോസഫ്. തീവണ്ടി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനരചനയക്കാണ് പുരസക്കാരം.


തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച് ഗാനരചയിതാവുനുള്ള സംസ്ഥാന ചലചിത്ര പുരസക്കാരം ഹരിനാരായണന്.
ജോസഫ്. തീവണ്ടി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനരചനയക്കാണ് പുരസക്കാരം. കുന്നംകുളം കരിക്കാട് സ്വദേശിയായ ഹരിനാരായണന്‍ മികച്ച ഒരു പിടി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങള്‍ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന ചല ചിത്ര പുരസക്കാരം ലഭിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *