എരുമപ്പെട്ടി ചുമട്ട് തൊഴിലാളി യുണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരിന്ന എം.ഗോപലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു

എരുമപ്പെട്ടി: ദീർഘകാലം എരുമപ്പെട്ടിയിൽ ചുമട്ട് തൊഴിലാളി യുണിയൻ 1.N. T. U.C യൂടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരിന്ന
നെല്ലുവായ് മരതങ്ങാട്ട് എം.ഗോപലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു
സംസ്കരം ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് നടക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *