ഭവന വായ്പ എങ്ങിനെ എളുപ്പമാക്കാം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

വന വായ്പ ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ രേഖകൾ ആണ് ആവശ്യം

എത്ര തുക വരെ ഒരാൾക്ക് ഭവനവായ്പ ലഭിക്കും.

ഭവന വായ്പയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പേർക്കുള്ള  സംശയങ്ങളാണിത്.

ആദ്യം നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഭവന വായ്പ നൽകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

സാധാരണയായ 5കാര്യത്തിനാണ് ഭവന വായ്പ നൽകുന്നത്.

1 . പുതിയ വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങാൻ. (അതായത് വസ്തുവും വീടും ഒരിമിച്ച് ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാൻ

2.ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ

3.  വസ്തു വാങ്ങി വീട് വെക്കാൻ

4. നിലവിലെ വസ്തുവിൽ വീട് വയ്ക്കാൻ (പരമ്പരാഗതമായോ ഒരാൾ നേരിട്ട് വാങ്ങിയതോ ആയ വസ്തുവിൽ വീട്  വയ്ക്കാൻ )

5. വീട് വലുതാക്കാൻ (അതായത് ഒന്നാം നില രണ്ടാം നില ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നിലയിലെ മേൽക്കൂര ഓട് മേഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ച് വാർത്ത് കുറച്ച് കൂടി അടച്ചുറപ്പുള്ള പുതിയ ശൈലിയിലുള്ള വീട് )

എത്ര തുക വരെയാണ് ഭവന വായ്പ ലഭിക്കുക?

ഇത്  കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം എത്രയാണെന്ന് ബാങ്ക് /  ഇത് തീരുമാനിക്കുന്ന മാനേജർ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിനായി എന്തൊക്കെയാണ് ആധികാരികമായി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിവരങ്ങൾ?

ഉദാ: മാസശമ്പളക്കാരാണെങ്കിൽ –  സർക്കാർ / പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലോ / സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ജോലിയുള്ളവരാണങ്കിൽ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ salar yslip ന്റെ Average  എടുത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്.

അതായത് അവസാന മാസത്തെ gross-salary -യുടെ ശരാശരി തുക ഇങ്ങനെ ഒരു തുക എടുത്തിട്ട് ഇതിനോടകം ശമ്പളത്തിൽ  എന്തെങ്കിലും പിടിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് LIC, pension fund, മറ്റ് general insurance, നിലവിലുള്ള മറ്റ് വായ്പകൾ ഏതേലും സo ഘടനകളിലേക്കോ, charity organization- നി ലേക്കോ ,club-clubmembershipfee ,- ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി മാസ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തുക salary -യിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട തുണ്ട്. 

പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന്‌ ജീവിത ചിലവിനുള്ള തുക കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് . ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവ സാനമാസം അധികം വരുന്ന തുക എന്ന് കണ്ടെത്തണം.

വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത salary – ക്ക് മുമ്പ് എത്രയാണ് ഒരാളുടെ കൈയ്യിൽ വരുന്ന തുക എന്ന് കണ്ടെത്തണം.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര ലക്ഷം വരെ ഒരാൾക്ക് ഭവന വായ്പ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

Illustration വഴി ഇത് മനസ്സിലാക്കാം

         ഭവന വായ്പ

വാർഷിക വരുമാനം: 5 lakh

LIC/ മറ്റ് EMI                  : I lakh÷4 lakh

ജീവിത ചിലവ്

( 5 lakh -40%)                 : 2 lakh

      ബാക്കി 2 lakh

അതായത് മാസം  ₹ 16,667/-

ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പയ്ക്ക് 30 വർഷത്തേക്ക് 8.50%

നിരക്കിൽ 768 രൂപ

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 16,667 -ൽ എത്ര 768 ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം

 16667÷768=21.70

21 ലക്ഷത്തി 70- നായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വായ്പാ അർഹനായിരിക്കുന്നത് .(21,70.000)

ഇങ്ങനെയാണ് വായ്പാ അർഹതാ തുക കണ്ടു പിടിക്കുന്നത്  ഇവിടംകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല .മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഉദാ: നിങ്ങൾ ഏത് വീടാണോ / flat ആണോ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ മൊത്തം ചിലവ് 20 ലക്ഷം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക.

അതിനു് 80 %  (സാധാരണ  75 – 80 %) വായ്പ തരു ന്നു.

അതായത് 16 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അർഹനായി.

പക്ഷെ ശമ്പളം വെച്ച് 21.70 ലക്ഷത്തിന് അർഹനാണ് പക്ഷെ 20 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിലവുള്ള വീടിന് 16 ലക്ഷം അനുവദിച്ച് തരാറുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയും eligibility നമുക്ക് നോക്കാം

ഇനി total cost നോക്കാം

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ട്ടമുള ത്’ കാണിച്ചൂടെ  എന്നതായിരിക്കും സംശയം അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു Approved engineer ഉണ്ടാക്കിയ Plan – നും Estimate ഉം ആണ് ആവശ്യം ഒരു സാധാരണ Maneger ഒട്ടേറെ വായ്പകൾ Proces ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീടിന് ഒരു Square feet – ന് എത്ര രൂപയാകും എന്ന് അവർക്ക് ഏകദേശ കണക്ക് ഊഹിക്കാം.

പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന Tile-ന്റെയും മറ്റു Meterials – ഉം അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കും.  Any way Bank-നും നിങ്ങൾക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു Project cost ഉണ്ട് ആ Cost ന് 75-80% വായ്പ ലഭിക്കും ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കും

ഇനി എന്തൊക്കെ രേഖകൾ ആണ് വായ്പയ്ക്ക് വേണ്ടത്

•          വരുമാനം (IT return /salary certificate etc)

•          വസ്തു രേഖകൾ (ആധാരം, മുന്നാധാരം,കൈവകാശം)

വസ്തുവിൽ വേറൊരു അധികാരവും ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ

•          അനുമതിപത്രങ്ങൾ

•          KYC document (തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്,  പാസ്പോർട്ട് )

•          ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ )

ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി loan ലഭിക്കുന്നതാണ് വായ്പയ്ക്ക് EMI ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിക്കണം നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ Eligibility വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ എടുക്കാം വർഷം കൂടും തോറും  വായ്പ തുക വർധിച്ചു കൊണ്ടേ യിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് Inter നെറ്റിലൂടെ EMICalculator ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല Credit score ഉള്ള ആൾക്കാർ ബാങ്കുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാത്ത കാലമായിരിക്കും ഇത് വേണ്ടവണ്ണം വിനിയോഗിക്കുക.

കൂടുതല്‍ വിവരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സംശയ നിവാരണത്തിനുമായി് ലേഖകനുമായി ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.
ലേഖകന്‍. ഗ്രിഗറി സി രാജന്‍. 7034993311

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *