സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഓണ്‌ലൈന് ബാങ്കിംഗ് തട്ടിപ്പ്.

തിരുവനന്തപുരം: പണം കൈമാറാനുള്ള മൊബൈല് യു.പി.എ ആപ്പുകളുടെ മറവിലാണ് തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമാകുന്നത്.

തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ സൈബര് ഡോം കണ്ടെത്തി.
അക്കൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ് കാര്ഡ് വിവരങ്ങളും ഇതുവഴി ചോര്ത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഓണ്‌ലൈന് വഴി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായുള്ള നിരവധി പരാതികള് പൊലിസിനും സൈബര്‌ഡോമിനും ലഭിച്ചിരുന്നു. തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങള് സൈബര് ഡോം റിസര്‍വ്് ബാങ്കിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ജാര്ഖണ്ഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തരം ഓണ്‌ലൈന് തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *