ഭവന വായ്പ എങ്ങിനെ എളുപ്പമാക്കാം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

ഭവന വായ്പ ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ രേഖകൾ ആണ് ആവശ്യം എത്ര തുക വരെ ഒരാൾക്ക് ഭവനവായ്പ ലഭിക്കും. ഭവന വായ്പയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട്…