ഇനി ന്യൂഡില്‍സും, പാസ്തയും, നാടന്‍ തന്നെ. ഒപ്പം കപ്പപുട്ടും.

മലയാളത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെഅംഗീകാരം.

കെട്ടിടത്തിലെ തീപിടുത്തം ആളുകളെ അറിയിച്ച് രക്ഷകനായ നായ അതേ തീയില്‍ വെന്തു മരിച്ചു.

രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തിരക്കിനിടയില്‍ രക്ഷകനായ നായയെ രക്ഷപെടുത്താന്‍ ആരും ശ്രമിച്ചില്ല.