മാടമ്പള്ളിയിലെ തമിഴത്തിയെ തേടിയൊരു യാത്ര

By: Praveen Francis അലാറം അതിനെ ഏൽപിച്ച ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്തു. രാവിലെ 6 മണിക്ക് കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള KSRTC യിൽ…